Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Jótállás

Kérjük, a termék helyes beüzemelése érdekében mindig olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót, különös tekintettel a fontos biztonsági előírásokra!


Cégünk minden általunk forgalmazott termékhez hivatalos magyarországi jótállást biztosít! A jótállási idő értékhatártól és disztribútortól függő lehet, ezért kérjük vásárlás előtt tájékozódjon annak hosszáról. Kérjük, a termék jótállási jegyét, vagy számláját feltétlenül őrizze meg, mert ezek hiányában a szervizek nem vállalják a garanciális javítást!


ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

A termékek a legmagasabb minőségű tervezés és gyártás eredményei. Mindazonáltal ha bármilyen meghibásodás lépne fel a terméknél a disztribútor garantálja a térítésmentes javítást (ez alól adódhatnak kivételek) és cserealkatrészt biztosít. 

1. Csak hivatalos viszonteladónál vagy kereskedőnél vásárolt termékekre érvényes.
2. Jótállási időtartam
a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év.
3. Csak a vásárlás időpontjában már fennálló, az anyagokban és / vagy kivitelezésben bekövetkezett hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik:
a) Az olyan alkatrészekre, amelyek jellegüknél fogva elkopnak, kimerülnek. Ilyenek például az akkumulátorok és fejhallgató fülpárnák.
b) A helytelen üzembe helyezés, csatlakoztatás vagy csomagolás okozta károkra.
c) A használati útmutatóban helyes használatként feltüntetett használati módtól való eltérő felhasználásból, hanyagságból, módosításból vagy a jóvá nem hagyott alkatrészek alkalmazásából eredő károkra.
d) Hibás vagy nem megfelelő csatlakozó eszközök által okozott károkra.
e) Baleset, villámcsapás, beázás, tűz, háború, helyi zavargások vagy más a kijelölt forgalmazói ésszerű hatáskörén kívül eső események okozta károkra.
f) Azokra a termékekre, amelyek sorozatszámát megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy más módon olvashatatlanná tették.
g) Ha a javításokat vagy módosításokat egy arra nem felhatalmazott személy végezte el.
4. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
5. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a
fogyasztási cikk átadásának napja.
6. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.


HOGYAN IGÉNYELJE A GARANCIÁLIS JAVÍTÁST

A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Szervizeink a garanciaidőn túl is vállalják a javítást, térítés ellenében.


TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. §1 (1)2 E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.


(3)3 Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy üzemben tartása más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.


2. § (1)A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

(2)5 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(3)6 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4)7 A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

1 Megállapította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
2 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2024. V. 8-tól.
3 Módosította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § a).
4 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2024. V. 8-tól.
5 Módosította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (10) a).
6 Beiktatta: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.
7 Beiktatta: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.


3. § (1)1 A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(3)A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha
van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő
átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén –
a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét,
helyét és feltételeit, továbbá
f)3 az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
g)4 a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását az (5) bekezdés alapján elektronikus úton átadott jótállási jegy kivételével, valamint
h)5 a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételárát.


(4)6 A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.


(5)7 A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel az e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.


(6)8 Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a mvállalkozás köteles bizonyítani.


4. §(1)10 A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő
jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

1 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (1). Hatályos: 2024. V. 8-tól.
2 Megállapította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (4). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
3 Módosította: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §, 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 49. §.
4 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (2). Hatályos: 2024. V. 8-tól.
5 Beiktatta: 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2023. VI. 25-től.
6 Módosította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (10) b).
7 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (3). Hatályos: 2024. V. 8-tól.
8 Beiktatta: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.
9 Megállapította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (5). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
10 Megállapította: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.


5. § (1)1 A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3)2 Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az
időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint
gépjármű esetében a kilométeróra állását.

(4)Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

(5)4 Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek nhiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a nfogyasztó részére visszatéríteni.

(6)5 Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

(7)Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való nközlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének nmegfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

1 Megállapította: 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. Módosította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § b).
2 Megállapította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (6). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
3 Beiktatta: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (7). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
4 Beiktatta: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (2). Módosította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § c).
5 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2024. V. 8-tól.
6 Beiktatta: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (2). Módosította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § c).


(8)Az (5)–(7) bekezdés előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, nblakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2)Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.


7. §3 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


7/A. §E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.


7/B. §(1)A 3–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.
(2)7


9. §8


Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez9

1 Megállapította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (2). Hatályos: 2024. V. 8-tól.
2 Módosította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (10) c), d).
3 Módosította: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (10) a), e).
4 Megállapította: 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (2). Hatályos: 2022. I. 1-től. Lásd: 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. §.
5 Beiktatta: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (8). Hatályos: 2014. IV. 9-től. A hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
6 Megállapította: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet 5. §. Módosította: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § d).
7 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 837. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.
8 Hatályon kívül helyezte: 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 31. § (3). Hatálytalan: 2022. I. 1-től.
9 Hatályon kívül helyezte: 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 7. §. Hatálytalan: 2024. V. 8-tól.


A jótállásra vonatkozó bővebb leírás a 151/2003. (IX. 22.) és a 270/2020. (VI. 12.) számú kormányrendeletekben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM és 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletekben található.