Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Jótállás

Kérjük, a termék helyes beüzemelése érdekében mindig olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót, különös tekintettel a fontos biztonsági előírásokra!


Cégünk minden általunk forgalmazott termékhez hivatalos magyarországi jótállást biztosít! A jótállási idő értékhatártól és disztribútortól függő lehet, ezért kérjük vásárlás előtt tájékozódjon annak hosszáról. Kérjük, a termék jótállási jegyét, vagy számláját feltétlenül őrizze meg, mert ezek hiányában a szervizek nem vállalják a garanciális javítást!


ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ROTEL TERMÉKEK ESETÉN

A Rotel termékek a legmagasabb minőségű tervezés és gyártás eredményei. Mindazonáltal ha bármilyen meghibásodás lépne fel a terméknél a Rotel disztribútora garantálja a térítésmentes javítást (ez alól adódhatnak kivételek) és cserealkatrészt biztosít. 

1. Csak hivatalos Rotel viszonteladónál vagy kereskedőnél vásárolt termékekre érvényes.
2. Jótállási időtartam
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
3. Csak a vásárlás időpontjában már fennálló, az anyagokban és / vagy kivitelezésben bekövetkezett hibákra vonatkozik, és nem vonatkozik:
a) Az olyan alkatrészekre, amelyek jellegüknél fogva elkopnak, kimerülnek. Ilyenek például az akkumulátorok és fejhallgató fülpárnák.
b) A helytelen üzembe helyezés, csatlakoztatás vagy csomagolás okozta károkra.
c) A használati útmutatóban helyes használatként feltüntetett használati módtól való eltérő felhasználásból, hanyagságból, módosításból vagy a jóvá nem hagyott alkatrészek alkalmazásából eredő károkra.
d) Hibás vagy nem megfelelő csatlakozó eszközök által okozott károkra.
e) Baleset, villámcsapás, beázás, tűz, háború, helyi zavargások vagy más a kijelölt forgalmazói ésszerű hatáskörén kívül eső események okozta károkra.
f) Azokra a termékekre, amelyek sorozatszámát megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy más módon olvashatatlanná tették.
g) Ha a javításokat vagy módosításokat egy arra nem felhatalmazott személy végezte el.
4. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
5. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a
fogyasztási cikk átadásának napja.
6. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.HOGYAN IGÉNYELJE A GARANCIÁLIS JAVÍTÁST

A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Szervizeink a garanciaidőn túl is vállalják a javítást, térítés ellenében.TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
(Összegzés) 151/2003. (IX. 22.) és a 270/2020. (VI. 12.) kormányrendelet

1. § (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személy. Vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég jogilag nem természetes személy, így fogyasztónak sem minősülhet.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös
szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.Ha a gyártó, kereskedő egy termékre önkéntes jótállást vállal, akkor egy céges számlára vásárolt termék esetében is érvényesítheti a vevő a szerződéses jótállásban vállalt és rögzített jogait. Ugyanakkor a kötelező jótállással árusított termékek esetében a jogszabályban rögzített többlet jogosítványok (például 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén való azonnali csere, helyszínen való javítás kötelezettsége 10 kg-nál súlyosabb termék esetén, egyéves bizonyítási teher a kereskedő oldalán) nem illetik meg az áfás számlával vásárló gazdasági szereplőket, kivéve: ha a jótállás vállalója kifejezetten vállalta ezen kötelezettségeket. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.4. § (1) A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a
fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.5. § (2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(5) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről
megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket
nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó
eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett
vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket
– a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást
terhelik
(2) Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1–6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba. 19/2014. (IV. 29.) NGM és 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak
szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni
kívánt jog elutasításának indokát.5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható  időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési –
jogainak érvényesítését.

A jótállásra vonatkozó bővebb leírás a 151/2003. (IX. 22.) és a 270/2020. (VI. 12.) számú kormányrendeletekben, valamint a 19/2014. (IV. 29.)
NGM és 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletekben található.